Konsultatīvā padome

Diasporas un migrācijas pētījumu centra Konsultatīvās padomes locekļi:

Juris Pupčenoks, PhD, ir docents (assistant professor) starptautiskajās attiecībās un salīdzinošajā politikā Marista Koledžā (Ņujorkas Štats, ASV). Viņš ir izdarījis lauka pētījumus musulmaņu diasporās ASV un Anglijā; un publicējis rakstus par migrāciju un drošībpolitiku, politiskajām aktivitātēm musulmaņu diasporās ASV un Eiropā, labējo populismu, politisko radikalizāciju, Islāmu un politiku, un militāro humanitāro iejaukšanos. Viņa nozīmīgākā publikācija ir “Western Muslims and Conflicts Abroad” (Routledge, 2016), mongrāfija kas padziļināti analīzē kā rietumu musulmaņu diasporas politiski mobilizējās reaģējot uz konfliktiem ārvalstīs. Viņa pašreizējās akadēmiskās intereses migrācijas laukā centrējās uz jautājumiem saistītiem ar migrāciju, ārpolitiku un drošību Latvijā, Eiropā un ASV
Baiba Bela, sociālantropoloģe, ir LU asociētā profesore, strādā Sociālo zinātņu fakultātē, Socioloģijas nodaļā. Padziļināti pētījusi dzīvesstāstus, īpaši, latviešu identitāti Zviedrijā. Baiba Bela ir maģistra programmas vadītāja, kā arī koordinē starptautiskas maģistra programmas daļu Latvijā. Baiba Bela ir darbojusies valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” un „Tautas attīstības pārskata” veidošanā. Pētnieci īpaši interesē ar latviešu diasporu saistīti jautājumi, diasporas identitātes izpēte un transnacionālisms.

Foto no personīgā arhīva.
Dace Dzenovska ir Oksfordas Universitātes, Lielbritānijā, lektore un pētniece. Daudzu starptautiski nozīmīgu publikāciju autore antropoloģijā un starpdisciplināros pētījumos, darbojusies kā pētniece Eiropas Sociālā fonda projektā Latvijas Universitātē, padziļināti pētot migrācijas procesus. Pirmās, nesenajai emigrācijai veltītās antropoloģiskās monogrāfijas “Aizbraukšana un tukšums. Starp zudušām un iespējamām nākotnēm” (Turība, 2012) autore. Pētnieci īpaši interesē migrācijas jautājumi plašākā Eiropas un globālā kontekstā, kā arī diasporas organizēšana kā politiskas rīcības prakse. Foto no personīgā arhīva.
Mihails Hazans ir ekonometrijas profesors Latvijas Universitātē un darba tirgus pētījumu institūta IZA pētnieks. Profesors Hazans vairākkārt sniedzis ekspertīzi  starptautiskajām organizācijām – OECD, Pasaules Bankai, Starptautiskajai Darba organizācijai un citām. Profesors ir bijis vairāku nozīmīgu pētījumu vadošais pētnieks, pašlaik strādā Eiropas Sociālā fonda projektā, kura ietvaros ir vadījis līdz šim visapjomīgāko aptauju par diasporu un migrāciju. 2011. gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par veikumu emigrācijas izpētē, 2012. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija viņa publikāciju par emigrāciju novērtēja starp desmit nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem.
Zaiga Krišjāne, ģeogrāfijas profesore Latvijas Universitātē, kā arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne. Profesore ir vadījusi pirmo plaša mēroga pētījumu Latvijā “Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte”, kas veikts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Daudzu starptautisku, recenzētu publikāciju autore, vadījusi vairākus nozīmīgus Eiropas līmeņa projektus, kā arī nacionālos pētījumus; īpaši pievēršas iekšzemes, reģionālās un starptautiskās migrācijas un mobilitātes saikņu izpētei un to ietekmei uz tautsaimniecības izaugsmi. Foto no personīgā arhīva.
Juris Krūmiņš, profesors Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes, demogrāfijas un sociālekonomiskās statistikas katedrā, ir daudzu Eiropas un nacionālā mēroga projektu vadītājs, vadošais pētnieks un eksperts, darbojas vairāku akadēmisku žurnālu redkolēģijās. Profesoram ir īpaši nozīmīga ekspertīze demogrāfijas, statistikas, ekonometrijas jomās, valsts ekonomiskās attīstības veicināšanas, izglītības, latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā attīstības izpētē.
Ilmārs Mežs ir ieguvis doktora grādu Latvijas vēsturē (LU LVI) un maģistra grādu ģeogrāfijā (Rietumu Mičiganas universitātē ASV). Strādā Starptautiskajā Migrācijas organizācijā kā Rīgas biroja vadītājs. Padziļināti ir pētījis iedzīvotāju sastāva maiņu, demogrāfijas un migrācijas aspektus. Piedalās Ministru Kabineta Demogrāfijas lietu padomes darbā, kā arī Saeimas Demogrāfijas apakškomisijā. Bieži pauž viedokļus plašsaziņas līdzekļos par dažādām migrācijas un demogrāfijas tēmām. Foto no personīgā arhīva.
Žaneta Ozoliņa ir LU profesore starptautiskajā politikā. Darbojusies daudzos starptautiskos projektos, īpaši Eiropas Savienības, NATO izpētē, postpadomju procesu analīzē.  Ž. Ozoliņa savulaik izveidoja un vadīja Stratēģiskās Analīzes komisiju Latvijā, ir vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijas locekle. Profesores Ozoliņas akadēmiskās intereses migrācijas jomā ir saistītas ar globālo un ārpolitikas kontekstu, īpaši - starptautiskās drošības jautājumiem. Foto no personīgā arhīva.
Aldis Putniņš, PhD, pēc profesijas ir psihologs. Putniņš ir strādājis klīniskajā un tiesu psiholoģijas jomās un nodarbojās ar pētījumiem etnopsiholoģijā; daudzu rakstu autors par imigrantu sociālo psiholoģiju. Viņš ir nozīmīgas monogrāfijas par Austrālijas latviešu vēsturi autors, sniedzis vēsturiski un akadēmiski vērtīgu diasporas izpētes ieguldījumu arī citās publikācijās par demogrāfiju un etniskās identitātes jautājumiem, kas publicēti starptautiskos zinātniskos žurnālos, kā arī grāmatas un grāmatu nodaļās. Foto no personīgā arhīva.
Andris Straumanis ir asociētais profesors žurnālistikā Viskonsīnas universitātē Riverfolsā (ASV) un ir LU Diasporas un Migrācijas Pētījumu Centra izveides ierosinātājs. Viņa pētnieciskās intereses ietver pirmskara latviešu migrācija uz Ziemeļameriku, it sevišķi latviešu imigrantu prese, kā arī plašāka tēma par diasporas medijiem. Andris Straumanis no 2000. līdz 2012.gadam bija interneta portāla "Latvians Online" galvenais redaktors.
Vieda Skultāns-Šellija ir sociālantropoloģe, Bristoles universitātes emeritētā profesore, vairāku zinātnisku monogrāfiju, tai skaitā, pasaulē labi pazīstamās grāmatas “The Testimony of Lives.  Memory in Post Soviet Latvia” (pirmizdevums, Routledge, 1997) autore. Profesore ir daudzu starptautiski citētu rakstu autore medicīnas un psihiatrijas antropoloģijā, naratīva teorijā un analīzē, dzimtes studijās, autobiogrāfiju pētījumos. Foto no personīgā arhīva.
Ieva Zaķe, ir  Ņūdžersijas koledžas (ASV) prorektore, strādā koledžas Socioloģijas un antropoloģijas nodaļā. Ieva Zaķe savos pētījumos un mācību darbā īpaši pievēršas politikas socioloģijai, pēta nacionālismu, ekstrēmistu kustības, intelektuāļus, migrāciju un socioloģijas teoriju. Viņa ir publicējusi daudzus rakstus migrācijas jomā, īpaši pievēršoties politisko ideju un aktivitāšu izpētei Austrumeiropas un Centrāleiropas diasporās, kas ieradās ASV Otrā Pasaules kara laikā vai tūlīt pēc tā. Starp Ievas Zaķes nozīmīgajām publikācijām minama arī padziļināta izpēte par Amerikas latviešiem: "American Latvians: Politics of a Refugee Community" (Transaction, 2010), kas ir pirmā plaša mēroga analīze par latviešu diasporas pārstāvjiem kā politiskiem aktoriem gan ASV iekšpolitikā, gan starptautiskajā politikā. Pašreizējās pētnieciskās intereses saistītas ar diasporas grupu attiecībām ar Amerikas politikas vidi, īpaši, ar Republikāņu partiju laikā 1960.-1980.gados. Foto no personīgā arhīva.
Elga Zālīte, vēsturniece, ir absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures fakultāti un pašlaik strādā Stenfordas Universitātes bibliotēkā pie Austrumeiropas kolekcijas papildināšanas, ieskaitot arhīvu materiālus par Latviju. Elga Zālīte ir ļoti daudzu zinātnisku rakstu autore par ekonomikas vēsturi un sociālo politiku Latvijā 1920.-1940. gados un par latviešu migrācijas vēsturi no 1880. līdz 1960. gadam Ziemeļkalifornijā un Ņujorkā (ASV).  Tuvākajā laikā viņa plāno publicēt rakstu par luterāņu baznīcas lomu imigrācijas veicināšanā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, balstoties Rev. Richarda Zariņa un Ņujorkas ev. lut. draudzes piemēra izpētē. Tālākajā perspektīvā plānots pētīt Ziemeļkalifornijas latviešus laika posmā no 1890.-1940. gadam. Foto no personīgā arhīva.