Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos 2019.-2021. gadā

Dr. Inta Mieriņa ir LU DMPC direktore, kā arī vadošā pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā. 2014.-2015. gadā viņa bija apjomīgā zinātniski-pētnieciskā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecība un diasporas politika” vadītāja, saņemot par šī projekta vadību 2014. gada LU balvu zinātnē.

I.Mieriņa ir stažējusies Vācijā, Dānijā un Polijā un piedalījusies kā pētniece daudzu starptautisku projektu realizācijā. 2015.-2016. gadā viņa veica migrācijas jautājumu izpēti ASV Jeila Universitātē kā Jura Padega stipendiāte, kā arī Vašingtonas universitātē ar Fulbright stipendijas atbalstu. Šajos pētījumos viņa galvenokārt koncentrējas uz migrācijas ietekmi uz pilsonisko līdzdalību, kā arī faktoriem, kas ietekmē veiksmīgu iekļaušanos mītnes zemes sabiedrībā.

I.Mieriņa ir grāmatas “Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora” zinātniskā redaktore, kā arī vairāku nozīmīgu starptautisku publikāciju autore.

Kontaktinformācija: inta.mierina@lu.lv

 

Baiba Bela ir vadošā pētniece un asociētā profesore Latvijas Universitātē. Zinātniskās intereses ir mutvārdu vēsture, identitāte, migrācija, kā arī ilgtspējīgas attīstības sociālie jautājumi. Zinātniskā redaktore un līdzautore grāmatai “Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem” (2011), kā arī vairāku identitātei, atmiņai un diasporai veltītu rakstu autore. Aktīva biedrības “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs” dalībniece, kuratore un satura līdzautore izstādei “Es (arī) esmu latvietis” (2018).

2018. gadā vadīja Intas Mieriņas sāktos pētījumus ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu) un pētījumu par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām (ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu).

Kontaktinformācija: baiba.bela@lu.lv

 

Olga Cara ir vecākā pētniece un izglītības socioloģijas lektors Londonas Koledžas Universitātes Izglītības Institūtā. Olgai ir gan socioloģijas, gan antropoloģijas izglītība. Viņa ir eksperts komplicēto administratīvo datubāžu izmantošanai izglītības pētījumos un jaukto metožu izmantošanā sociālojos pētījumos.

Olgas pētnieciskās intereses iekļauj etnicitāti, migrāciju un to saistību ar izglītības procesiem, kā arī ģimenes mācīšānās programmas un vecāku iesaistīšanos bērnu mācīšanās. Olgai ir vairākas publikācijas par krievvalodīgo minoritāti Latvijā, Latvijas diasporu Anglijā, kā arī ģimenes mācīšanās programmām Anglijā. 

Kontaktinformācija: o.cara@ucl.ac.uk 

 

Rita Kaša ir Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) un Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas centra pētniece. Ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē Latvi­ jas Universitātē un Ph.D. salīdzināmajā izglītībā Ņujorkas pavalsts universitātē Bufalo, ASV. Specializējas izglītības politikas jautājumu izpētē, īpaši pievēršoties vienlīdzīgu izglītības iespēju nodrošināšanai, izglītības pārvaldībai un finansēšanai transnacionālisma apstākļos. Ir bijusi atbildī­ ga par Latvijas gadījuma izpēti vairākos Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas finansētos starptautiskos salīdzinā­ mās izglītības projektos. Eiropas Sociālā fonda finansēta­ jā pētījumā “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas poli­ tika” pievērsusies tam, kā augstāko izglītību finansē Lat­ vijas studenti ārvalstīs. Kopā ar Dr. Intu Mieriņu ir līdz­ redaktore Springer izdotajai grāmatai “The Emigrant Communities of Latvia: National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics”, kas lasāma brīvpie­ ejā: https://www.springer.com/gp/book/9783030120917

Kontakinformācija: rita.kasa@sseriga.edu

Zanes Meļķes pētnieciskā interese ir migrācijas un integrācijas procesi un to savstarpējā mijiedarbība. 2020. gadā veica pētījumu “Remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem remigrācijas pieredze”, apskatot atgriešanās migrācijas teorijas, atgriešanās un iekļaušanās veiksmīgumu ietekmējošos faktorus un remigrantiem pieejamo rīcībpolitikas atbalstu. Ir sākusi darbu pie pētījuma par atkārtotu emigrāciju.

Zane ir ilgstoši darbojusies ar datorgrafiku un izdevējdarbību. Interesējas par dizaina domāšanu un starpdisciplinārām dizaina domāšanas un mārketinga elementu sasaistes iespējām.

 

Elīna Sustenberga 2020. gadā ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu socioloģijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 

Zinātniskā interese par migrācijas izpēti radusies jau izstrādājot kursa darbu par atšķirībām latviskās identitātes interpretācijā nometnes 2x2 dalībnieku uzskatos. 2018. gadā izstrādāts bakalaura darbs "Latviešu etniskā atgriešanās migrācija: motīvi un integrācija", kas prezentēts ziemas simpozijā "Diaspora, Environment, Generation" Somijā un Latvijas Universitātes studentu zinātniskajā konferencē “Mundus et...”, kur iegūta 1. vieta sekcijā "Homo et societas". Darbojusies arī Sociālo un politisko pētījumu institūta projektā "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā".

No 2019. gada maija līdz 2020. gada jūlijam bijusi  LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistenta p.i., kur 2020. gadā izstrādājusi maģistra darbu "Repatriācijas procesa un politikas analīze Latvijā", kas ir daļa no valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (apakšprojekts - SZF)". 

Pētnieciskās intereses: migrācija, diaspora, 2. un 3. paaudzes atgriešanās migrācija, reintegrācija, repatriācijas un repatriantu izpēte Latvijas kontekstā.

 

Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos 2018. gadā

Mihails Hazans ir ekonometrijas profesors Latvijas Universitātē un darba tirgus pētījumu institūta IZA pētnieks. Profesors Hazans vairākkārt sniedzis ekspertīzi  starptautiskajām organizācijām – OECD, Pasaules Bankai, Starptautiskajai Darba organizācijai un citām. Profesors ir bijis vairāku nozīmīgu pētījumu vadošais pētnieks, pašlaik strādā Eiropas Sociālā fonda projektā, kura ietvaros ir vadījis līdz šim visapjomīgāko aptauju par diasporu un migrāciju. 2011. gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par veikumu emigrācijas izpētē, 2012. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija viņa publikāciju par emigrāciju novērtēja starp desmit nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem.

2018. gadā piedalās pētījumos ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu).

 

Dr. Ieva Birka ir ieguvusi Politikas zinātnes doktora zinātnisko grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.  Pašreiz, sadarbībā ar LU Diasporas un migrācijas pētījumu centru realizē pētniecības projektu “Diasporas ekonomiskā potenciāla mobilizācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/013 ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu.  Pētījuma mērķis ir apkopot pasaules praksi attiecībā uz diasporas iesaisti ekonomikas attīstībā, īpaši pievēršot uzmanību tam, kā modernās  informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) tiek pielietotas, lai veidotu diasporas tīklus, veicinātu diasporas iesaisti un sekmētu ekonomisko izaugsmi. Projektam ir trīs starptautiski partneri – Migrācijas Politikas Institūts ASV, Hugo migrācijas un demogrāfijas pētniecības centrs Austrālijā un Maynooth Universitātes Sociālo zinātņu institūts Īrijā, ar mērķi veidot ciešāku sadarbību starp Latvijas pētniecības centriem un zinātniskajām institūcijām partneru valstīs.  Ieva Birka ir autore un līdzautore vairākām publikācijām gan angļu, gan latviešu valodās par sociālās integrācijas, piederības izjūtas, dubultpilsonības un diasporas jautājumiem. 

 

Dr. Kaspars Bērziņš. Ieguvis zinātnes un inovāciju politikas doktora grādu Džordžijas Tehnoloģiju institūtā. Pēta zinātnieku sociālo kapitālu, it sevišķi ārvalstīs esošo zinātnieku sociālo attiecību īpatnības. Strādā Rīgas Stradiņa universitātē. Iepriekš ilgstoši bijis stratēģiskās un politikas plānošanas konsultants valsts pārvaldē un privāti.

Piedalās pētījumā par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām.

 

Evija Zača ir ieguvusi maģistra grādu socioloģijā un ir pasniedzēja un zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, kā arī Sociālā un politiskā pētījuma institūta zinātniskā sekretāre. Ir piedalījusies vairākos pētījumos, kas saistās ar reģionālo attīstību un plānošanu. Zinātniskās intereses ir pilsētu socioloģija, reģionālā attīstība, kā arī kvalitatīvās sociālo zinātņu pētniecības metodes.

2018. gadā piedalās pētījumos "Diasporas politikas attīstība", "Atgriešanās apstākļi un nosacījumi" un "Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana" (ar Ārlietu ministrijas finansējumu) un pētījumu par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām (ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu).

Kontaktinformācija: evija.zaca@lu.lv

 

Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos līdz 2018. gadam

Agneses Lāces migrācijas ceļš sākās 17 gadu vecumā, dodoties vidusskolas apmaiņā uz ASV. Tur viņai radās interese par politikas zinātni un starptautiskajām attiecībām, kas vēlāk vainagojās ar bakalaura un maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Jau šo studiju laikā migrācijas jautājumi bija viena no centrālajām Agneses pētnieciskajām interesēm, un EK stipendija studijām Erasmus Mundus maģistra programmā "Starptautiskā migrācija un sabiedrības saliedētība" ļāva padziļināti pievērsties migrācijas studijām, pašai migrējot. Šās maģistra programmas ietvaros Agnese studēja Amsterdamas Universitātē Nīderlandē, Deusto Universitātē Spānijā un Osnabrikas Universitātē Vācijā. Šobrīd Agnese ir doktora grāda politikas zinātnē kandidāte Koča Universitātē Turcijā Marie Curie apmācību tīkla INTEGRIM (Integrācija un starptautiskā migrācija) ietvaros. Agneses pētnieciskās intereses ir pilsonība, diaspora, mazākumtautību integrācija un starptautiskā patvēruma sistēma, un vairākas no tām ir apvienotas Agneses doktora disertācijas tēmā par dubultpilsonības režīma veidošanās procesu.

Papildus akadēmiskajai karjerai, Agnese ir strādājusi dažādās Latvijas valsts iestādēs, EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojā Hāgā, un šobrīd brīvprātīgi strādā Sabiedrības integrācijas fondā kā migrācijas un dažādības eksperte. 

Kontaktinformācija: alace13@ku.edu.tr 

 

Aija Lulle ir DMPC pētniece, kas līdz 2016.gadam darbojās kā DMPV direktore. Aija ir vairāku starptautisku publikāciju autore un sadarbojas ar pētniekiem Somijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un citās valstīs migrācijas, transnacionālisma un sociālās nevienlīdzības jomā.  Viņas pašreizējās pētnieciskās intereses saistītas ar diasporas politisko pārstāvniecību, kā arī transnacionālo ģimeņu problemātiku.

Kontaktinformācija: aija.lulle@lu.lv

 

Zane Lauva 2016.g. ir beigusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeogrāfijas bakalaura programmu un turpina studijas šīs pašas programmas maģistrantūrā. Uzskata, ka ģeogrāfija ir zinātne, kas atver durvis uz pasauli, radot iespēju izprast tajā notiekošos procesus- kā dabas, tā cilvēku vidē. Migrācija ir viena no galvenajām cilvēka ģeogrāfijas tēmām kas Zani interesē, viņu galvenokārt interesē ģeogrāfiskās atšķirības dažādos pasaules reģionos, kas veicina arī cilvēku migrācijas procesus. Patīk ceļot un nekad nepadoties.

Kontaktinformācija: zane.lauva@gmail.com

 

Elza Ungure ir beigusi Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmu un turpina studijas maģistrantūrā. 2012.gadā un 2013.gadā piedalījusies Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedras un Latvijas Komercbanku Asociācijas sadarbības projektā – pētījumu ciklā par finanšu lietpratību Latvijā, kura pirmajā posmā analizēta jauniešu finanšu lietpratība, bet otrajā fokuss likts uz mājsaimniecībām. Galvenās pētnieciskās intereses: neformālā ekonomika; protests un pretošanās; vides uztvere; cilvēku ekoloģija; atmiņa, ainava un materialitāte; socio-kulturālā mantojuma politika; ēdiens un dzēriens antropoloģiskā perspektīvā. 

Kontaktinformācija: e.ungure@gmail.com

 

Dr. Elīna Apsīte-Beriņa ir ģeogrāfe. Viņas disertācija bija veltīta Latvijas iedzīvotāju migrācijai uz Lielbritāniju, kurā Elīna kā pirmā Latvijā izveidoja un aprobēja interneta aptauju un turpināja šo darbu arī pētot migrāciju uz citām valstīm. Elīna savā darbā izmanto kombinētu metožu pieeju, statistikas un kvantitatīvo datu analīzi papildinot un padziļinot arī ar kvalitatīvām metodēm. Viņas galvenās intereses saistās ar dažādām migrantu sociālajām grupām, sociālajiem tīkliem, emigrācijas motīviem, atgriešanās stratēģijām. DMPC Elīna īpaši pievēršas bērnu un jauniešu migrācijas izpētei ģeogrāfiskā skatījumā.

Kontaktinformācija: elina.apsite-berina@lu.lv

 

Dr. Evija Kļave  socioloģe un politikas analītiķe ir piedalījusies ļoti daudzveidīgu socioloģisku un politikas analīzes pētījumu izstrādē jau kopš 1998.gada gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Evijas galvenās ekspertīzes jomas ir etnicitātes pētījumi, sabiedrības integrācija, izglītības politika, valodu lietojums un zināšanas, īpaši diskursu analīzes perspektīvā. Viņas pašreizējās akadēmiskās intereses saistās ar nacionālo identitāti,  migrācijas procesiem Eiropas Savienībā un diasporas politiku.

 

Dr. Gunda Reire ir Starptautisko pētījumu centra izpilddirektore un pilda vieslektores pienākumus diplomātijas studijās Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Apvienojot politikas akadēmiskos un praktiskos virzienus, viņa ir strādājusi par Latvijas Valsts prezidentes paspārnē darbojošās Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieci, Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāju un padomnieci vairākiem ministriem. Viņas pamata pētnieciskās intereses aptver daudzpusējo starptautisko sadarbību, ANO globālās politikas, ģeopolitiku un globālo mieru un drošību. Viņa ir vairāku grāmatu zinātniskā redaktore un autore zinātniskām publikācijām par Latvijas ārpolitiku un starptautiskā miera un drošības uzturēšanu. G. Reire ir līdzautore Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra veiktajam pētījumam “Diasporas politiskā pārstāvniecība ES un Latvijā: parlamentārā dimensija”.

E-pasts: gunda.reire@spcentrs.lv

 

Dr. paed., Liesma Ose ir Sociālās pedagoģijas profesore Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Izglītības un zinātnes ministres ārštata padomniece sociālās kohēzijas jautājumos. Prof. Osei ir plaša pieredze sociālās iekļautības politikas attīstībā un īstenošanā, daudzveidīga darba pieredze ar valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem labklājības un sabiedrības integrācijas jautājumos. Prof. Ose ir UNESCO Startpautiskās izglītības institūta padomes viceprezidente. Viņa aktīvi darbojas Eiropas Komisijas atbalstītā ekspertu tīklā NESET II. Liesma Ose ir publicējusi vairākas akadēmiskas grāmatas, ir daudzu pētniecisku rakstu autore par izglītību, sociālo pedagoģiju un sociālo politiku. Viņas pašreizējās intereses ir saistītas arī ar izglītības politiku, dažādības un migrācijas pētījumiem, starpkultūru kompetences veidošanu un uzticēšanās pedagoģijas konceptu.

E-pasts: liesma.ose@gmail.com

 

Dr. Ieva Margeviča-Grinberga ir vadošā pētniece Diasporas un migrācijas pētījumu centrā bērnu un jauniešu izpētes tēmā un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Latvijas Universitātē.  Viņa ir vairāku starptautisku publikāciju autore daudzvalodību un starpkultūru kompetences tēmās, kā arī jautājumos, kā mazināt sociālo atstumtību izglītības procesā. Dr. Margeviča-Grinberga sadarbojas ar Spānijas, Argentīnas, Brazīlijas un ASV pētnieciskajām institūcijām skolotāju apmācības, sociālās iekļautības, starpkultūru komunikācijas un izglītības jomās. Viņai ir arī ilgstoša praktiska darba pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Pašreizējās intereses ir īpaši saistītas arī ar citvalodu un  otrās valodas apguvi un dažādību izglītības procesā.

 

MA Laura Bužinska ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē Āzijas studiju programmā un maģistra grādu izglītības zinātnē programmā Dažādības pedagoģiskie risinājumi. Studējusi Madridē Erasmus programmas ietvaros (UNED), kur veica pētījumu par skolotāju attieksmi pret iekļaujošo izglītību un dažādību. Ir arī papildinājusi zināšanas Budapeštā (ELTE) starpkultūru psiholoģijas un izglītības jomā. Interesē starpkultūru komunikācija, attīstības sadarbība, migrantu bērnu izglītība, migrācijas politika, dažādība un iekļaušana.