Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos 2019.-2023. gadā

Dr. Inta Mieriņa ir LU DMPC direktore, kā arī vadošā pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā. 2014.-2015. gadā viņa bija apjomīgā zinātniski-pētnieciskā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecība un diasporas politika” vadītāja, saņemot par šī projekta vadību 2014. gada LU balvu zinātnē.

I.Mieriņa ir stažējusies Vācijā, Dānijā un Polijā un piedalījusies kā pētniece daudzu starptautisku projektu realizācijā. 2015.-2016. gadā viņa veica migrācijas jautājumu izpēti ASV Jeila Universitātē kā Jura Padega stipendiāte, kā arī Vašingtonas universitātē ar Fulbright stipendijas atbalstu. Šajos pētījumos viņa galvenokārt koncentrējas uz migrācijas ietekmi uz pilsonisko līdzdalību, kā arī faktoriem, kas ietekmē veiksmīgu iekļaušanos mītnes zemes sabiedrībā.

I.Mieriņa ir grāmatas “Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora” zinātniskā redaktore, kā arī vairāku nozīmīgu starptautisku publikāciju autore.

Kontaktinformācija: inta.mierina@lu.lv

 

Baiba Bela ir vadošā pētniece un asociētā profesore Latvijas Universitātē. Zinātniskās intereses ir mutvārdu vēsture, identitāte, migrācija, kā arī ilgtspējīgas attīstības sociālie jautājumi. Zinātniskā redaktore un līdzautore grāmatai “Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem” (2011), kā arī vairāku identitātei, atmiņai un diasporai veltītu rakstu autore. Aktīva biedrības “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs” dalībniece, kuratore un satura līdzautore izstādei “Es (arī) esmu latvietis” (2018).

2018. gadā vadīja Intas Mieriņas sāktos pētījumus ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu) un pētījumu par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām (ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu).

Kontaktinformācija: baiba.bela@lu.lv

 

Olga Cara ir vecākā pētniece un izglītības socioloģijas lektors Londonas Koledžas Universitātes Izglītības Institūtā. Olgai ir gan socioloģijas, gan antropoloģijas izglītība. Viņa ir eksperts komplicēto administratīvo datubāžu izmantošanai izglītības pētījumos un jaukto metožu izmantošanā sociālojos pētījumos.

Olgas pētnieciskās intereses iekļauj etnicitāti, migrāciju un to saistību ar izglītības procesiem, kā arī ģimenes mācīšānās programmas un vecāku iesaistīšanos bērnu mācīšanās. Olgai ir vairākas publikācijas par krievvalodīgo minoritāti Latvijā, Latvijas diasporu Anglijā, kā arī ģimenes mācīšanās programmām Anglijā. 

Kontaktinformācija: o.cara@ucl.ac.uk 

 

Rita Kaša ir Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) un Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas centra pētniece. Ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē Latvi­ jas Universitātē un Ph.D. salīdzināmajā izglītībā Ņujorkas pavalsts universitātē Bufalo, ASV. Specializējas izglītības politikas jautājumu izpētē, īpaši pievēršoties vienlīdzīgu izglītības iespēju nodrošināšanai, izglītības pārvaldībai un finansēšanai transnacionālisma apstākļos. Ir bijusi atbildī­ ga par Latvijas gadījuma izpēti vairākos Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas finansētos starptautiskos salīdzinā­ mās izglītības projektos. Eiropas Sociālā fonda finansēta­ jā pētījumā “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas poli­ tika” pievērsusies tam, kā augstāko izglītību finansē Lat­ vijas studenti ārvalstīs. Kopā ar Dr. Intu Mieriņu ir līdz­ redaktore Springer izdotajai grāmatai “The Emigrant Communities of Latvia: National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics”, kas lasāma brīvpie­ ejā: https://www.springer.com/gp/book/9783030120917

Kontakinformācija: rita.kasa@sseriga.edu

Zanes Meļķes pētnieciskā interese ir migrācijas un integrācijas procesi un to savstarpējā mijiedarbība. 2020. gadā veica pētījumu “Remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem remigrācijas pieredze”, apskatot atgriešanās migrācijas teorijas, atgriešanās un iekļaušanās veiksmīgumu ietekmējošos faktorus un remigrantiem pieejamo rīcībpolitikas atbalstu. Ir sākusi darbu pie pētījuma par atkārtotu emigrāciju.

Zane ir ilgstoši darbojusies ar datorgrafiku un izdevējdarbību. Interesējas par dizaina domāšanu un starpdisciplinārām dizaina domāšanas un mārketinga elementu sasaistes iespējām.

 

Elīna Sustenberga 2020. gadā ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu socioloģijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 

Zinātniskā interese par migrācijas izpēti radusies jau izstrādājot kursa darbu par atšķirībām latviskās identitātes interpretācijā nometnes 2x2 dalībnieku uzskatos. 2018. gadā izstrādāts bakalaura darbs "Latviešu etniskā atgriešanās migrācija: motīvi un integrācija", kas prezentēts ziemas simpozijā "Diaspora, Environment, Generation" Somijā un Latvijas Universitātes studentu zinātniskajā konferencē “Mundus et...”, kur iegūta 1. vieta sekcijā "Homo et societas". Darbojusies arī Sociālo un politisko pētījumu institūta projektā "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā".

No 2019. gada maija līdz 2020. gada jūlijam bijusi  LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistenta p.i., kur 2020. gadā izstrādājusi maģistra darbu "Repatriācijas procesa un politikas analīze Latvijā", kas ir daļa no valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (apakšprojekts - SZF)". 

Pētnieciskās intereses: migrācija, diaspora, 2. un 3. paaudzes atgriešanās migrācija, reintegrācija, repatriācijas un repatriantu izpēte Latvijas kontekstā.

 

Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos 2018. gadā

Mihails Hazans ir ekonometrijas profesors Latvijas Universitātē un darba tirgus pētījumu institūta IZA pētnieks. Profesors Hazans vairākkārt sniedzis ekspertīzi  starptautiskajām organizācijām – OECD, Pasaules Bankai, Starptautiskajai Darba organizācijai un citām. Profesors ir bijis vairāku nozīmīgu pētījumu vadošais pētnieks, pašlaik strādā Eiropas Sociālā fonda projektā, kura ietvaros ir vadījis līdz šim visapjomīgāko aptauju par diasporu un migrāciju. 2011. gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par veikumu emigrācijas izpētē, 2012. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija viņa publikāciju par emigrāciju novērtēja starp desmit nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem.

2018. gadā piedalās pētījumos ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu).

 

Pētnieki, kuri piedalījušies pētījumos līdz 2018. gadam

MA Laura Bužinska ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē Āzijas studiju programmā un maģistra grādu izglītības zinātnē programmā Dažādības pedagoģiskie risinājumi. Studējusi Madridē Erasmus programmas ietvaros (UNED), kur veica pētījumu par skolotāju attieksmi pret iekļaujošo izglītību un dažādību. Ir arī papildinājusi zināšanas Budapeštā (ELTE) starpkultūru psiholoģijas un izglītības jomā. Interesē starpkultūru komunikācija, attīstības sadarbība, migrantu bērnu izglītība, migrācijas politika, dažādība un iekļaušana.