Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētnieki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.01.2015

Pētnieki, kuri piedalās 2018. gada pētījumos

Baiba Bela ir vadošā pētniece un asociētā profesore Latvijas Universitātē. Zinātniskās intereses ir mutvārdu vēsture, identitāte, migrācija, kā arī ilgtspējīgas attīstības sociālie jautājumi. Zinātniskā redaktore un līdzautore grāmatai “Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem” (2011), kā arī vairāku identitātei, atmiņai un diasporai veltītu rakstu autore. Aktīva biedrības “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs” dalībniece, kuratore un satura līdzautore izstādei “Es (arī) esmu latvietis” (2018).

2018. gadā vada Intas Mieriņas sāktos pētījumus ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu) un pētījumu par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām (ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu).

LU DMPC direktores pienākumu izpildītājā kopš 2018. gada maija, Dr. Intas Mieriņas prombūtnes laikā

Kontaktinformācija: baiba.bela@lu.lv

Dr. Inta Mieriņa ir LU DMPC direktore, kā arī vadošā pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā. 2014-2015.gadā viņa bija apjomīgā zinātniski-pētnieciskā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecība un diasporas politika”, vadītāja, saņemot par šī projekta vadību 2014.gada LU balvu zinātnē.

I.Mieriņa ir stažējusies Vācijā, Dānijā un Polijā un piedalījusies kā pētniece daudzu starptautisku projektu realizācijā. 2015-2016.gadā viņa veica migrācijas jautājumu izpēti ASV Jeila Universitātē kā Jura Padega stipendiāte, kā arī Vašingtonas universitātē ar Fulbright stipendijas atbalstu. Šajos pētījumos viņa galvenokārt koncentrējas uz migrācijas ietekmi uz pilsonisko līdzdalību kā arī faktoriem kas ietekmē veiksmīgu iekļaušanos mītnes zemes sabiedrībā.

I.Mieriņa ir grāmatas “Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora” zinātniskā redaktore, kā arī vairāku nozīmīgu starptautisku publikāciju autore.

Atrodas ilgstošā prombūtnē no 2018. gada maija. 

Intas Mieriņas CV

E-pasts: inta.mierina@lu.lv

Mihails Hazans ir ekonometrijas profesors Latvijas Universitātē un darba tirgus pētījumu institūta IZA pētnieks. Profesors Hazans vairākkārt sniedzis ekspertīzi  starptautiskajām organizācijām – OECD, Pasaules Bankai, Starptautiskajai Darba organizācijai un citām. Profesors ir bijis vairāku nozīmīgu pētījumu vadošais pētnieks, pašlaik strādā Eiropas Sociālā fonda projektā, kura ietvaros ir vadījis līdz šim visapjomīgāko aptauju par diasporu un migrāciju. 2011. gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par veikumu emigrācijas izpētē, 2012. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija viņa publikāciju par emigrāciju novērtēja starp desmit nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem.

2018. gadā piedalās pētījumos ”Atgriešanās apstākļi un nosacījumi” un “Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana” (ar Ārlietu ministrijas finansējumu)

Dr. Ieva Birka ir ieguvusi Politikas zinātnes doktora zinātnisko grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.  Pašreiz, sadarbībā ar LU Diasporas un migrācijas pētījumu centru realizē pētniecības projektu “Diasporas ekonomiskā potenciāla mobilizācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/013 ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu.  Pētījuma mērķis ir apkopot pasaules praksi attiecībā uz diasporas iesaisti ekonomikas attīstībā, īpaši pievēršot uzmanību tam, kā modernās  informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) tiek pielietotas, lai veidotu diasporas tīklus, veicinātu diasporas iesaisti un sekmētu ekonomisko izaugsmi. Projektam ir trīs starptautiski partneri – Migrācijas Politikas Institūts ASV, Hugo migrācijas un demogrāfijas pētniecības centrs Austrālijā un Maynooth Universitātes Sociālo zinātņu institūts Īrijā, ar mērķi veidot ciešāku sadarbību starp Latvijas pētniecības centriem un zinātniskajām institūcijām partneru valstīs.  Ieva Birka ir autore un līdzautore vairākām publikācijām gan angļu, gan latviešu valodās par sociālās integrācijas, piederības izjūtas, dubultpilsonības un diasporas jautājumiem.    

Ievas Birkas CV

Dr. Kaspars Bērziņš. Ieguvis zinātnes un inovāciju politikas doktora grādu Džordžijas Tehnoloģiju institūtā. Pēta zinātnieku sociālo kapitālu, it sevišķi ārvalstīs esošo zinātnieku sociālo attiecību īpatnības. Strādā Rīgas Stradiņa universitātē. Iepriekš ilgstoši bijis stratēģiskās un politikas plānošanas konsultants valsts pārvaldē un privāti.

Piedalās pētījumā par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām.

Evija Zača ir ieguvusi maģistra grādu socioloģijā un ir pasniedzēja un zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, kā arī Sociālā un politiskā pētījuma institūta zinātniskā sekretāre. Ir piedalījusies vairākos pētījumos, kas saistās ar reģionālo attīstību un plānošanu. Zinātniskās intereses ir pilsētu socioloģija, reģionālā attīstība, kā arī kvalitatīvās sociālo zinātņu pētniecības metodes.

2018. gadā piedalās pētījumos "Diasporas politikas attīstība", "Atgriešanās apstākļi un nosacījumi" un "Diasporas ieguldījuma Latvijā apzināšana" (ar Ārlietu ministrijas finansējumu) un pētījumu par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības stiprināšanas iespējām (ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu).

Kontaktinformācija: evija.zaca@lu.lv

Pētnieki, kuri piedalījās pētījumos līdz 2018. gadam

Agneses Lāces migrācijas ceļš sākās 17 gadu vecumā, dodoties vidusskolas apmaiņā uz ASV. Tur viņai radās interese par politikas zinātni un starptautiskajām attiecībām, kas vēlāk vainagojās ar bakalaura un maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Jau šo studiju laikā migrācijas jautājumi bija viena no centrālajām Agneses pētnieciskajām interesēm, un EK stipendija studijām Erasmus Mundus maģistra programmā "Starptautiskā migrācija un sabiedrības saliedētība" ļāva padziļināti pievērsties migrācijas studijām, pašai migrējot. Šās maģistra programmas ietvaros Agnese studēja Amsterdamas Universitātē Nīderlandē, Deusto Universitātē Spānijā un Osnabrikas Universitātē Vācijā. Šobrīd Agnese ir doktora grāda politikas zinātnē kandidāte Koča Universitātē Turcijā Marie Curie apmācību tīkla INTEGRIM (Integrācija un starptautiskā migrācija) ietvaros. Agneses pētnieciskās intereses ir pilsonība, diaspora, mazākumtautību integrācija un starptautiskā patvēruma sistēma, un vairākas no tām ir apvienotas Agneses doktora disertācijas tēmā par dubultpilsonības režīma veidošanās procesu.

Papildus akadēmiskajai karjerai, Agnese ir strādājusi dažādās Latvijas valsts iestādēs, EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojā Hāgā, un šobrīd brīvprātīgi strādā Sabiedrības integrācijas fondā kā migrācijas un dažādības eksperte. 

E-pasts: alace13@ku.edu.tr 

Aija Lulle ir DMPC pētniece, kas līdz 2016.gadam darbojās kā DMPV direktore. Aija ir vairāku starptautisku publikāciju autore un sadarbojas ar pētniekiem Somijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un citās valstīs migrācijas, transnacionālisma un sociālās nevienlīdzības jomā.  Viņas pašreizējās pētnieciskās intereses saistītas ar diasporas politisko pārstāvniecību, kā arī transnacionālo ģimeņu problemātiku.

Aija Lulle - CV

Email: aija.lulle@lu.lv

Zane Lauva 2016.g. ir beigusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeogrāfijas bakalaura programmu un turpina studijas šīs pašas programmas maģistrantūrā. Uzskata, ka ģeogrāfija ir zinātne, kas atver durvis uz pasauli, radot iespēju izprast tajā notiekošos procesus- kā dabas, tā cilvēku vidē. Migrācija ir viena no galvenajām cilvēka ģeogrāfijas tēmām kas Zani interesē, viņu galvenokārt interesē ģeogrāfiskās atšķirības dažādos pasaules reģionos, kas veicina arī cilvēku migrācijas procesus. Patīk ceļot un nekad nepadoties.

 

E-pasts zane.lauva@gmail.com

Elza Ungure ir beigusi Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmu un turpina studijas maģistrantūrā. 2012.gadā un 2013.gadā piedalījusies Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedras un Latvijas Komercbanku Asociācijas sadarbības projektā – pētījumu ciklā par finanšu lietpratību Latvijā, kura pirmajā posmā analizēta jauniešu finanšu lietpratība, bet otrajā fokuss likts uz mājsaimniecībām. Galvenās pētnieciskās intereses: neformālā ekonomika; protests un pretošanās; vides uztvere; cilvēku ekoloģija; atmiņa, ainava un materialitāte; socio-kulturālā mantojuma politika; ēdiens un dzēriens antropoloģiskā perspektīvā. 

Elzas Ungures CV

E-pasts: e.ungure@gmail.com

Dr. Elīna Apsīte-Beriņa ir ģeogrāfe. Viņas disertācija bija veltīta Latvijas iedzīvotāju migrācijai uz Lielbritāniju, kurā Elīna kā pirmā Latvijā izveidoja un aprobēja interneta aptauju un turpināja šo darbu arī pētot migrāciju uz citām valstīm. Elīna savā darbā izmanto kombinētu metožu pieeju, statistikas un kvantitatīvo datu analīzi papildinot un padziļinot arī ar kvalitatīvām metodēm. Viņas galvenās intereses saistās ar dažādām migrantu sociālajām grupām, sociālajiem tīkliem, emigrācijas motīviem, atgriešanās stratēģijām. DMPC Elīna īpaši pievēršas bērnu un jauniešu migrācijas izpētei ģeogrāfiskā skatījumā.

Elīnas Apsītes-Beriņas CV

E-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv

Dr. Evija Kļave  socioloģe un politikas analītiķe ir piedalījusies ļoti daudzveidīgu socioloģisku un politikas analīzes pētījumu izstrādē jau kopš 1998.gada gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Evijas galvenās ekspertīzes jomas ir etnicitātes pētījumi, sabiedrības integrācija, izglītības politika, valodu lietojums un zināšanas, īpaši diskursu analīzes perspektīvā. Viņas pašreizējās akadēmiskās intereses saistās ar nacionālo identitāti,  migrācijas procesiem Eiropas Savienībā un diasporas politiku.

 Evijas Kļaves CV

Dr. Gunda Reire ir Starptautisko pētījumu centra izpilddirektore un pilda vieslektores pienākumus diplomātijas studijās Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Apvienojot politikas akadēmiskos un praktiskos virzienus, viņa ir strādājusi par Latvijas Valsts prezidentes paspārnē darbojošās Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieci, Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāju un padomnieci vairākiem ministriem. Viņas pamata pētnieciskās intereses aptver daudzpusējo starptautisko sadarbību, ANO globālās politikas, ģeopolitiku un globālo mieru un drošību. Viņa ir vairāku grāmatu zinātniskā redaktore un autore zinātniskām publikācijām par Latvijas ārpolitiku un starptautiskā miera un drošības uzturēšanu. G. Reire ir līdzautore Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra veiktajam pētījumam “Diasporas politiskā pārstāvniecība ES un Latvijā: parlamentārā dimensija”.

 Gundas Reires CV

E-pasts: gunda.reire@spcentrs.lv

Dr. paed., Liesma Ose ir Sociālās pedagoģijas profesore Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Izglītības un zinātnes ministres ārštata padomniece sociālās kohēzijas jautājumos. Prof. Osei ir plaša pieredze sociālās iekļautības politikas attīstībā un īstenošanā, daudzveidīga darba pieredze ar valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem labklājības un sabiedrības integrācijas jautājumos. Prof. Ose ir UNESCO Startpautiskās izglītības institūta padomes viceprezidente. Viņa aktīvi darbojas Eiropas Komisijas atbalstītā ekspertu tīklā NESET II. Liesma Ose ir publicējusi vairākas akadēmiskas grāmatas, ir daudzu pētniecisku rakstu autore par izglītību, sociālo pedagoģiju un sociālo politiku. Viņas pašreizējās intereses ir saistītas arī ar izglītības politiku, dažādības un migrācijas pētījumiem, starpkultūru kompetences veidošanu un uzticēšanās pedagoģijas konceptu.

 Liesmas Oses CV

E-pasts: liesma.ose@gmail.com

Dr. Ieva Margeviča-Grinberga ir vadošā pētniece Diasporas un migrācijas pētījumu centrā bērnu un jauniešu izpētes tēmā un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Latvijas Universitātē.  Viņa ir vairāku starptautisku publikāciju autore daudzvalodību un starpkultūru kompetences tēmās, kā arī jautājumos, kā mazināt sociālo atstumtību izglītības procesā. Dr. Margeviča-Grinberga sadarbojas ar Spānijas, Argentīnas, Brazīlijas un ASV pētnieciskajām institūcijām skolotāju apmācības, sociālās iekļautības, starpkultūru komunikācijas un izglītības jomās. Viņai ir arī ilgstoša praktiska darba pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Pašreizējās intereses ir īpaši saistītas arī ar citvalodu un  otrās valodas apguvi un dažādību izglītības procesā.

 Ievas Margevičas-Grinbergas CV

MA Laura Bužinska ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē Āzijas studiju programmā un maģistra grādu izglītības zinātnē programmā Dažādības pedagoģiskie risinājumi. Studējusi Madridē Erasmus programmas ietvaros (UNED), kur veica pētījumu par skolotāju attieksmi pret iekļaujošo izglītību un dažādību. Ir arī papildinājusi zināšanas Budapeštā (ELTE) starpkultūru psiholoģijas un izglītības jomā. Interesē starpkultūru komunikācija, attīstības sadarbība, migrantu bērnu izglītība, migrācijas politika, dažādība un iekļaušana.

Lauras Bužinskas CV