Mūsdienu globalizētajā pasaulē mediju loma sabiedrības informētības, kā arī identitātes un piederības izjūtas nodrošināšanā aizvien ir nozīmīga. Lai gan ir radušās citas informācijas iegūšanas alternatīvas, piemē-
ram, sociālie mediji, medijiem kā redakcionālā darba veicējiem ir īpaši būtiska funkcija uzticamas, pārbaudītas informācijas nodrošināšanā.

Lai gan Kultūras ministrija regulāri veic Mediju atbalsta fonda finansējumu ieguvušo mediju satura izvērtējumu, ne vienmēr tajā detalizēti aplūkoti diasporas mediji, un šis ir pirmais apjomīgais pētījums pēdējo
gadu laikā, kurā analizēts diasporas mediju saturs un pašu mediju redzējums par medija lomu, darbību un nākotnes prognozēm.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas diasporas mediju veidus un piedāvāt Latvijas situācijai atbilstošu definīciju un diasporas medija statusa kritērijus, izpētīt valsts iestāžu gaidas no tiem un pašu mediju redzējumu par savu darbību, finansējumu, žurnālistikas ētiku, auditoriju un to pastāvēšanas riskiem, diasporas mediju darbības izbeigšanas iemeslus, analizēt diasporas mediju saturu tematiskajā un žurnālistikas kvalitātes ziņā, pievēršot šiem jautājumiem uzmanību arī no Mediju atbalsta fonda saņemtā finansējuma kontekstā.

Pētījuma ziņojums pieejams šeit.

Dalīties