Ir noslēdzies ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītais projekts, kura mērķis bija izgaismot ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tādā veidā atzīmējot arī ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadi. Projektu vadīja LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inta Mieriņa; realizēja Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» sadarbībā ar LU Diasporas un migrācijas centru, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, muzeju un pētniecības centru «Latvieši pasaulē» un Latvijas Okupācijas muzeju.

Sadarbība starp Latviju un ASV aizsākās vēl 20. gs. sākumā, turklāt ASV, un jo īpaši Amerikas latviešu diasporas atbalsts bija jūtams arī visus padomju okupācijas gadus. Sadarbība dažādās jomās ar jaunu sparu atsākās pēc neatkarības atgūšanas un turpinās līdz pat šai dienai. Kultūras un izglītības tiltu veidotāji ir bijuši gan spilgti ASV latviešu diasporas pārstāvji, kas atgriezušies veikt pedagoģisko darbu Latvijā, gan dažādu ASV un latviešu diasporas mecenātu stipendiju saņēmēji, gan jaunie profesionāļi un zinātnieki, kuri dažādos veidos pilnveidojuši savas zināšanas labākajās ASV augstskolās. Īpaši izceļams ASV ieguldījums sociālo un humanitāro zinātņu attīstībā postpadomju Latvijā, kas veicināja mūsdienīgi domājošas sociālo zinātnieku paaudzes sagatavošanu un jaunu pētniecības jomu iedibināšanos.

Projekta laikā tika organizētas divas paneļdiskusijas, astoņas publiskās lekcijas, kā arī sagatavotas astoņas video kompozīcijas. Katra no šīm aktivitātēm īpašā veidā atklāj tos sadarbības mehānismus, kas ļāvuši stiprināt sadarbību kultūrā un izglītībā, kā arī sniedz plašāku informāciju par pašreiz pieejamajām iespējām studēt un stažēties ASV. ASV diasporas ieguldījums projekta ietvaros tika pētīts un popularizēts, izmantojot Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva avotus, kas cita starpā atspoguļo ASV dzīvojošo latviešu personīgo izaugsmi un sniegto atbalstu Latvijas sabiedrībai. Mutvārdu vēstures pētniecības attīstība pati par sevi ir spilgts piemērs tam, kā Amerikas latvieši ir veicinājuši demokratizācijas procesu, stiprinot padomju varas laikā politizētās humanitārās un sociālās zinātnes.

Katra no video kompozīcijām atklāj kādu konkrētu ASV diasporas aktivitāti, kam bijusi liela nozīme arī Latvija sabiedrībā:
• «Viens stāsts – daudz ieguvēju» vēsta par Dr. Kristapa Keggi ceļu no Otrā pasaules kara bēgļa līdz Jeilas profesoram, kurš izveidoja prakses un stipendiju programmas Latvijas studentiem ASV;
• «Izglītība ārzemēs un mutvārdu vēstures pētījumi Latvijā» vēsta par Dr. Ilzes Akerbergas doktora disertāciju folkloristikā un personīgo pieredzes stāstu, kas pavēra jaunu perspektīvi Latvijas sociālajās zinātnēs;

• «Maijas Hinkles radošās iniciatīvas» veltīts Dr. Maijas Hinkles dzīvei un darbam no bēgļu gaitām līdz muzeja un pētniecības centra “Latviešu pasaulē” dibināšanai;
• «Mecenāte Aina Galēja-Dravniece» atklāj Dr. med. Ainas Galējas-Dravnieces (1925-2013) dzīvi un mecenātismu;
• «Amerikas Balss – informatīvais tilts no ASV» atklāj raidstacijas «Amerikas Balss” (Voice of America) latviešu valodas raidījumu tapšanu un nozīmi padomju Latvijā;
• «Latvijas Okupācijas muzejs (LOM) ceļā uz demokrātiju» vēsta par LOM izveidošanu pēc profesora Pauļa Lazdas ierosmes un ar lielu trimdas latviešu sabiedrības atbalstu;
• «Muzejs un pētniecības centrs «Latvieši pasaulē»» stāsta par šī muzeja izveidi, liekot lietā mītnes zemē iegūto izglītību un demokrātijas pieredzi;
• «Fulbraita stipendiāti Latvijā» ar saviem pieredzes stāstiem dalās Fulbright stipendiju saņēmēji no dažādām Latvijas augstskolām, ilustrējot, kā ASV gūtā pieredze ietekmējusi viņu profesionālo skatījumu, karjeru un pārstāvētās jomas attīstību Latvijā kopumā.

Paneļdiskusiju «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV: atskats uz pieredzi un nākotnes iespējas» un «Mācību un stipendiju iespējas ASV: kultūras un izglītības tiltus veidojot», kur piedalījās gan ASV vēstniecības pārstāvji un projekta sadarbības partneri no dažādām nevalstiskajām organizācijām, gan paši dažādu ASV stipendiju saņēmēji, mērķis bija ne vien palīdzēt labāk apzināties līdzšinējo ASV programmu – gan Fulbright, gan dažādu diasporas mecenātu vai vienkārši studiju ASV – atstāto nospiedumu Latvijas izglītībā un zinātnē, bet arī informēt studentus un pētniekus par šo stipendiju nozīmi un iespējām tām pieteikties pašiem.

Publiskajās lekcijās, kas tika sniegtas izglītības un kultūras iestādēs dažādos Latvijas reģionos (Jelgava, Daugavpils, Rēzekne un Rīga) tika izgaismota jaunas, mūsdienīgi domājošas sociālo zinātnieku paaudzes sagatavošanu un jaunu pētniecības virzienu izveide, atbalsts Okupācijas muzeja izveidei un militārpersonu apmācībām, izmantojot ASV pieredzi, kā arī iespējas, ko sniedz dažādas stipendijas, lai veidotu kontaktus, apgūtu jaunas pedagoģiskās pieejas un pilnībā iekļautos starptautiskajā akadēmiskajā vidē.

Visas video kompozīcijas, kā arī paneļdiskusiju un publisko lekciju video ieraksti pieejami Projekta platformā.

Projekta dalībnieki cer, ka sagatavotie materiāli ne tikai vēlreiz atgādinās par Latvijas un ASV ciešajām saitēm kultūras un izglītības jomās, bet arī kalpos par iedvesmu tālākai sadarbībai – īpaši pētniekiem un studentiem.

Dalīties